Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker. Wilt u inloggen of registreren?

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

01

Elke deelname aan een cursus of training is voor eigen risico.

02

Voorafgaande aan de cursus worden minimaal drie weken voor de eerste les de namen, voorletters en geboortedata van de cursisten bekendgemaakt door de klant.

03

Spencer Training behoudt zich het recht voor om cursisten te weigeren op grond van slechte gezondheid of dergelijke.

04

Bij het niet opvolgen van (veiligheids-) instructies van de instructeur kan de cursist met onmiddellijke ingang uit de cursus worden gezet, zonder dat restitutie van cursusgelden plaatsvindt.

05

Indien een cursist zichzelf, medecursisten of instructeurs bewust in gevaar brengt wordt de cursist met onmiddellijke ingang uit de cursus verwijderd zonder dat restitutie van cursusgelden plaatsvindt.

06

De cursist dient op tijd aanwezig te zijn op lessen/trainingen.

07

De cursist verplicht zich tot het volgen van alle lessen, behalve bij verzuim door ziekte. Bij niet geldig verzuim behoudt Spencer Training zich het recht voor de cursist niet aan het examen te laten deelnemen. Kosten daarentegen worden wel doorberekend. (Zie ook art. 17 en 18)

08

Bij externe cursussen (dus op locatie bij de klant)  dient de klant zelf zorg te dragen voor koffie/thee/lunch etc., tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

09

Bij trainingen op een oefencentrum worden koffie/thee/lunch/diner/overnachting etc. geregeld door Spencer Training.

10

Spencer Training onderhoudt de contacten onderhouden tussen instructeurs en klant.

11

Het is niet toegestaan dat de klant met de instructeurs direct afspraken maakt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

12

Het is niet toegestaan dat instructeurs direct de klant benaderen voor het maken van afspraken omtrent cursussen en/of trainingen.

13

Spencer Training deelt naar eigen inzicht de instructeurs in, het is wel mogelijk dat de klant een voorkeur opgeeft.

14

Indien Spencer Training besluit bij lessen of trainingen extra instructeurs te gebruiken, dan worden hiervoor geen kosten en/of reiskosten in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

15

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient het gehele cursusbedrag voor aanvang van cursus te zijn voldaan.

16

Indien de betaling niet is ontvangen zonder opgave van reden, kan de cursus als geannuleerd worden beschouwd en de annuleringskosten in rekening worden gebracht.

17

Indien een cursus/cursist door de klant wordt geannuleerd, worden volgens onderstaande tabel kosten in rekening gebracht.

- annulering binnen één week voor aanvang van de cursus: 100% van het totale cursusbedrag;

- annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus: 50% van het totale cursusbedrag;

- annulering binnen een  maand voor de aanvang van de cursus: 25% van het totale cursusbedrag;

- annulering binnen twee maanden voor de aanvang van de cursus: 10% van het totale cursusbedrag.

Annuleringen worden alleen geaccepteerd indien deze schriftelijk hebben plaatsgevonden.

18

Indien de cursist niet verschijnt op de afgesproken cursusdata, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

19

Indien de klant bij betaling in gebreke blijft, behouden wij ons het recht voor certificaten, diploma's en/of verlengingen van certificaten en/of diploma's niet toe te kennen.

20

Zowel Spencer Training als de instructeur hebben geen enkele invloed op uitslagen van een examen of test.

21

Indien een cursist het examen niet met goed gevolg aflegt, zal Spencer Training zoeken naar de mogelijkheid voor een herexamen. De kosten van een herexamen worden doorberekend tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

22

Indien een cursist lessen verzuimt, zonder overleg met Spencer Training, kan niet worden deelgenomen aan een (her-)examen.

23

Bij verzuim van de cursist kan geen restitutie van cursusgelden plaatsvinden.

24

Bij ziekte van de instructeur draagt Spencer Training zorg voor een vervangende instructeur.

25

Spencer Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op het gebied van schade, letsel, vermissing en/of diefstal van eigendommen van de klant. Er zijn op de oefenlocaties kluisjes beschikbaar voor het opbergen van waardevolle spullen.

26

Bij bevestiging van de cursus verklaart de klant akkoord te gaan met deze cursusvoorwaarden.

27

Alle opgegeven prijzen of indicaties van prijzen zijn excl. b.t.w.

28

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

29

Spencer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen

30

Alle bovengenoemde punten zijn van toepassing op iedere klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Huurvoorwaarden:

01

Ieder gebruik van de locatie en/of aan een training is voor eigen risico.

02

De huurder is geheel aansprakelijk

03

Spencer Training behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren op grond van slechte gezondheid of dergelijke.

04

Bij het niet opvolgen van (veiligheids-) instructies kan de huurder met onmiddellijke worden gestopt met het houden van zijn/haar trainingen en/of activiteiten, zonder dat restitutie van cursusgelden zal plaatsvinden.

05

Indien een cursist zichzelf, medecursisten of instructeurs bewust in gevaar brengt zal de cursist met onmiddellijke ingang uit de cursus worden verwijderd, zonder dat restitutie van cursusgelden zal plaatsvinden.

06

Indien het verhuurde door de klant wordt geannuleerd, zullen volgens onderstaande tabel kosten in rekening worden gebracht.

- annulering binnen één week voor aanvang van de cursus: 100% van het totale cursusbedrag;

- annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus: 50% van het totale cursusbedrag;

- annulering binnen een  maand voor de aanvang van de cursus: 25% van het totale cursusbedrag;

- annulering binnen twee maanden voor de aanvang van de cursus: 10% van het totale cursusbedrag.

Annuleringen worden alleen geaccepteerd indien deze schriftelijk hebben plaatsgevonden.

07

Indien de huurder niet verschijnt op de afgesproken cursusdata, wordt het volledige huurbedrag in rekening gebracht

08

Bij verhuur van de oefenlocaties, leslokalen etc. gelden dezelfde voorwaarden als zijnde een cursus of training

09

Bij de verhuur van oefenlocaties kan Spencer Training de klant verplichten, om veiligheidsredenen een (extra) instructeur van Spencer Training in te zetten. De kosten hiervan zullen worden doorberekend.

10

Bij de verhuur van oefenobjecten en/of lokalen dient de huurder akkoord te gaan met de veiligheidsinstructies welke voor het gehuurde van toepassing zijn. Deze worden op verzoek aan de klant toegezonden.

11

Meegebrachte etenswaren mogen niet worden genuttigd op de oefenlocaties, leslokalen en kantine, mits tevoren anders is overeengekomen.

12

Bij de verhuur van oefenlocaties, leslokalen etc. is de huurder verplicht het gehuurde schoon achter te laten, daar anders schoonmaakkosten in rekening kunnen worden gebracht.

13

Spencer Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op het gebied van schade, letsel, vermissing en diefstal van eigendommen van de klant. Er zijn op de oefenlocaties kluisjes beschikbaar voor het opbergen van waardevolle spullen.

14

Bij bevestiging van de cursus verklaart de klant akkoord te gaan met deze cursusvoorwaarden.

15

Alle opgegeven prijzen of indicaties van prijzen zijn excl. b.t.w.

16

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

17

Spencer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen

18

Alle bovengenoemde punten zijn van toepassing op iedere klant mits schriftelijk anders overeengekomen

 

Back to Top