Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker. Wilt u inloggen of registreren?

Regelgeving brandmeldinstallaties

Tot op heden is voor de aanleg van brandmeldinstallaties de Regeling brandmeldinstallaties 2002 van kracht. In deze regeling beheert door het CCV is vastgelegd hoe een brandmeldinstallatie tot stand dient te komen, aan welke eisen de leveranciers van het systeem dienen te voldoen en aan welke normen op het geleverde systeem van toepassing zijn met betrekking tot aanleg beheer en onderhoud. Er is op dit moment een nieuwe regeling in de maak maar er is nog geen duidelijkheid of en wanneer deze nieuwe regeling van kracht wordt.
 
1 OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN (PVE)
Wanneer een brandmeldinstallatie wordt geëist dient er een PVE opgesteld te worden waarin alle eisen van de eisende partij(en) zijn vastgelegd. Dit is een gestandaardiseerd document dat wij in overleg met u en de eisende partij opstellen en dat voor aanvang van de installatiewerkzaamheden door alle partijen gecontroleerd en voor akkoord ondertekend dient te worden. Hierdoor ligt vooraf eenduidig vast waaraan de brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie dient te voldoen en wordt eventueel meerwerk voorkomen. Alleen wanneer er meer dan één eisende partij is en er een gecertificeerde installatie geëist wordt zal er een erkend PVE-opsteller ingeschakeld moeten worden wat extra kosten met zich meebrengt.
 
2 MOGELIJKE EISENDE PARTIJEN
2.1 Overheid
De gemeente zal bij aanvraag van een nieuwe- of controle van een bestaande bouw- of gebruiksvergunning ook de brandveiligheid van het pand beoordelen. Meestal wordt dit gedaan door de afdeling preventie van de brandweer welke aan de hand van de geldende bouwverordening een eis neerlegt. U ontvangt in dat geval een brief van de brandweer of gemeente met hierin een verwijzing naar van kracht zijnde artikelen in de bouwverordening, het type installatie dat geëist wordt en de termijn waarbinnen de het brandmeldsysteem geïnstalleerd moet zijn. De overheid eist een brandmeldinstallatie met name in verband met de veiligheid van de aanwezigen. Naarmate de aanwezigen minder zelfredzaam zijn zal de eis steeds strenger worden (Dat wil zeggen: de toepassing van meer detectie (rookmelders) om een brand sneller te ontdekken en zo het risico op slachtoffers te verkleinen).

2.2 Verzekering
In een pand waar de schade aanzienlijk zal zijn bij het uitbreken van een brand, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van waardevolle goederen, kan de verzekering een brandmeld-installatie eisen. De doelstelling van de verzekering is hierbij door middel van detectie een brand vroegtijdig te ontdekken waardoor in een vroeg stadium geblust kan worden en de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Het plaatsen van een brandmeldinstallatie kan een voorwaarde zijn om dekking te verkrijgen maar kan ook tot korting op de verzekeringspremie leiden.

2.3 Eigenaar/Gebruiker
U kunt ook om eigen redenen besluiten dat u een brandmeldinstallatie wilt. Hierbij is het verstandig gebruik te maken van de bestaande regelgeving en normen zodat u de zekerheid heeft dat de kwaliteit van de brandmeld- of ontruimingsinstallatie gewaarborgd is. Daarnaast zullen ook bovenvermelde partijen een dergelijke installatie beter op waarde schatten.
 
3 INSTALLATIE VAN HET BRANDMELD- OF ONTRUIMINGSSYSTEEM
3.1 Brandmeldinstallatie
Een brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2535 inclusief aanvullingen. Dit is een Nederlandse norm waarin vastgelegd is welke componenten gebruikt mogen worden, hoe er geprojecteerd dient te worden en wat de eisen zijn ten aanzien van het installeren. De installatie dient geprojecteerd te worden door een projecteringsdeskundige werkzaam bij een branddetectiebedrijf. De installatie dient aangelegd te worden door- of onder verantwoording van een installatiedeskundige waarbij het installatiebedrijf dient te beschikken over de erkenning installatiebedrijf brandmeldinstallaties of branddetectiebedrijf.

3.2 Ontruimingsinstallatie
Een ontruimingsinstallatie is vaak opgenomen in de brandmeldinstallatie (één apparaat) en dient te voldoen aan de NEN 2575 uitgave 2004. Dit is een Nederlandse norm waarin vastgelegd is welke componenten gebruikt mogen worden, hoe er geprojecteerd dient te worden met betrekking tot geluidsniveau's en wat de eisen zijn ten aanzien van het installeren. Hierbij dient voor de signaalgevers (sirenes of slow whoops) de bekabeling uitgevoerd te zijn in functiebehoud. Dat wil zeggen dat bij een brand nog minimaal 30 minuten het ontruimingssignaal moet klinken. Functiebehoud geldt overigens voor alle sturingen uit een brandmeld- of ontruimingsinstallatie.

3.3 Functiebehoud
Functiebehoud wordt verkregen door gebruik te maken van brandbestendige E30 kabel en deze te installeren volgens de NPR2576 of door gebruik te maken van lussen in combinatie met isolatoren en brandwerende scheidingen. Omdat functiebehoud bekabeling erg kostbaar is passen wij bij grotere systemen al snel een brandmeldcentrale toe met adresseerbare lussen. In deze lussen zijn zowel detectoren (bijv. rookmelders) als Slow Whoops opgenomen waardoor er zeer efficiënt bekabeld kan worden en het traject functiebehoud bekabeling tot een minimum beperkt blijft.
 
4 ONDERHOUD VAN HET BRANDMELD- OF ONTRUIMINGSSYSTEEM
 Het onderhoud bij een gecertificeerde brandmeldinstallatie dient jaarlijks uitgevoerd te worden volgens de NEN 2654 door een onderhoudsdeskundige. De onderhoudsdeskundige schrijft een onderhoudsrapportage welke na ondertekening van de onderhoudsdeskundige wordt opgestuurd naar het NCP. Vervolgens wordt door het NCP afhankelijk van de inspectiefrequentie bepaald of een steekproef door een inspectiebureau noodzakelijk is. Bij een steekproef worden de onderhoudswerkzaamheden geïnspecteerd. Na een eventuele inspectie kunnen wij vervolgens een nieuw certificaat op de installatie afgeven dat opnieuw een jaar geldig is. Uiteraard kan Spencer bv u hiermee verder helpen.

Hierboven vind u slechts een globale omschrijving van de regelgeving waar u mee te maken krijgt als u een brandmeldinstallatie wilt aanschaffen. In een persoonlijk gesprek met één van onze accountmanagers kunnen wij u verder informeren over de regelgeving en mogelijkheden om hieraan te voldoen voor uw specifieke situatie.

Back to Top